O Firmie

Prezes i Najwyższe Kierownictwo Firmy Budownictwa Komunikacyjnego i Przemysłowego Gotowski Sp. z o.o. deklaruje: Jesteśmy świadomi oddziaływania na środowisko naturalne, które wynika z prowadzonej przez Firmę Gotowski Sp. z o.o. działalności usługowej w zakresie:

Deklaruje

Jesteśmy świadomi oddziaływania na środowisko naturalne, które wynika z prowadzonej przez GOTOWSKI Sp. z o.o. działalności usługowej w zakresie:

• Projektowania, produkcji konstrukcji stalowych i żelbetowych
• Projektowania, budowy, remontów obiektów mostowych, kubaturowych oraz dróg

Dążymy do optymalizowania tego oddziaływania, uznając je za ważny element strategii funkcjonowania i rozwoju Firmy GOTOWSKI, zapewniając ochronęśrodowiska oraz kierując się w podejmowanych działaniach zasadą zrównoważonego rozwoju.
Zobowiązujemy się do spełniania wymagań prawnych i innych wymagań, do których spełnienia Firma GOTOWSKI się zobowiązała i które dotyczą jej aspektów środowiskowych, do ciągłego doskonalenia oraz do zmniejszania wpływu Spółki i jej produktów na środowisko.

Cele strategiczne:

• ograniczanie wielkości emisji hałasu,
• ograniczanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery,
• prowadzenie racjonalnej gospodarki wodą, materiałami, odpadami i energią.


Nasze cele realizujemy poprzez:

• podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników,
• stymulowanie działań ekologicznych u naszych dostawców,
• preferowanie technologii o minimalnej emisji szkodliwych czynników do otoczenia,
• systematyczne usprawnianie procesu produkcyjnego w celu ciągłego podwyższania jakości i produktywności, optymalizacji wpływu naszej działalności na środowisko oraz racjonalne użytkowanie surowców, materiałów i zasobów naturalnych,
• minimalizowanie zużycia surowców i mediów do poziomu ekonomicznej opłacalności
• dążenie do zmniejszenia ilości powstających odpadów,
• wprowadzenie rozwiązań organizacyjno-technicznych minimalizujących w przypadku wystąpienia awarii przenikania czynników do środowiska,
• nadzorowanie firm i osób realizujących zadania, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko zgodnie z wymaganiami systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001.

Polityka środowiskowa jest upowszechniona wśród naszych pracowników, utrzymywana i udostępniana klientom.

Prezes Zarządu

Marek Gotowski

Bydgoszcz 2016.12.29.